હૈદરાબાદઃ ઈઝરાયેલ દ્વારા મે 1948માં પેલેસ્ટાઈની સ્વતંત્રતાની ઘોષણા કર્યાના એક વર્ષ બાદ મે 1949માં તે યુએનનો સંપૂર્ણ સભ્ય બન્યો. હાલમાં …

Read more